Statuten

//Statuten
Statuten 2017-04-17T19:39:18+02:00

Statuten van de Kon. LSV-Gent vzw

Koninklijke LSV-Gent vzw

Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Dijkweg 13, 9031 Drongen

Ondernemingsnummer: BE0411 993 246

               – STATUTEN – 

 

Titel 1 – Benaming, zetel, duur en doel

Artikel 1. De vereniging draagt als benaming: De Leiesnelvaarders Gent, vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd bij de algemene secretaris Yves Van Cauwenberge, Dijkweg 13, te 9031 Drongen gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Hij kan naar elke plaats overgebracht worden bij beslissing van de algemene vergadering, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. De vereniging wordt voor onbeperkte duur opgericht. Zij kan echter ten allen tijde bij beslissing van de algemene vergadering ontbonden worden.

Hiervoor zijn vier vijfde van de stemmen nodig van de algemene vergadering.

Artikel 4. De vereniging heeft tot doel:

De bevordering van de watersport en van het watertoerisme in het algemeen, de handhaving van de Leie als recreatiecentrum, in het bijzonder voor aanmoediging van contacten en de vriendschap tussen de liefhebbers van ontspanning en sport op het water, zonder daarbij onderscheid te maken aan de hand van taal, godsdienst of politieke overtuiging. Hiertoe mag zij alle vormen van activiteiten uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden, daar de bovenstaande opsomming niet beperkt is. Zo zal zij ten kostenloze of bezwarende titel alle roerende of onroerende goederen mogen verwerven, verkopen, ruilen, verhuren, huren en in algemene zin alles doen wat voor het nastreven van haar doel noodzakelijk zal zijn.

Om het doel van de vereniging te wijzigen is vier vijfde van de stemmen nodig van de algemene vergadering.

Titel 2 – Leden

Artikel 5. Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt. Het mag echter niet minder dan 3 bedragen.

Artikel 6. Om lid te worden en te blijven dient men:

1° Van onberispelijk gedrag en zeden te zijn;

2° Onderhavige statuten te onderschrijven;

3° Aanvaard te worden bij beslissing van de raad van bestuur, genomen bij eenparigheid van stemmen na te zijn voorgedragen door 2 leden van de vereniging;

4° Hun jaarlijkse bijdrage te betalen, waarvan het maximumbedrag 250€ is;

5° Het huishoudelijke reglement te onderschrijven.

Artikel 6bis. Vaste en toetredende leden:

Vaste leden zijn eigenaar van een motorboot. Alle andere leden zijn toetredende leden.

Artikel 7. De toetreding zal vastgelegd worden door het aanbrengen, in een register van de vereniging, van hun handtekening voorafgegaan van de datum tegenover hun naam.

Artikel 8. De leden zijn enkel gehouden tot het betalen van de bij Artikel 6 voorziene bijdrage, ze zijn noch solidair verplicht, noch aansprakelijk buiten hun verbintenissen.

Artikel 9. Men verliest de hoedanigheid van lid door overlijden, ontslag of uitsluiting. De uitsluiting kan enkel uitgesproken worden door de hiertoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. De uitsluiting wordt slechts geldig uitgesproken voor zover de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover de beslissing wordt uitgesproken door de meerderheid van twee derden van de aanwezige leden.

Artikel 10. De ontslagnemende of uitgesloten leden of de leden die wegens een reglementaire of andere reden uittredend zijn, alsmede de erfgenamen van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit. Zij kunnen in geen geval de terugbetalingen eisen van de stortingen die zij gedaan hebben of die gedaan werden door hen die zij opvolgen, noch het voorleggen van rekeningen eisen, noch de zegels laten leggen noch een inventaris vorderen.

Titel 3 – Algemene vergadering

Artikel 11. De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Zijn aan de bevoegdheid van de algemene vergadering voorbehouden:

1° De statuten wijzigen;

2° Het benoemen en afzetten van bestuurders;

3° Het benoemen en afzetten van commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

4° Het goedkeuren van begrotingen en rekeningen;

5° Het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

6° Het uitsluiten van leden;

7° Elke beslissing die de perken van de wettelijkheid of statutair aan de raad van bestuur toegekende machten te buiten gaat.

Artikel 12. De gewone algemene vergadering komt 2 maal per jaar samen op een nader te bepalen datum, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproeping vermeld.

Artikel 13. De algemene vergadering kan in buitengewone zitting bijeenkomen telkens als het maatschappelijke belang van de vereniging dit vergt. Zij moet door de bestuurders bijeengeroepen worden op schriftelijk verzoek telkens als het clubbelang dit vergt, binnen de dertig dagen na ontvangst van het verzoek.

Artikel 14. Alle leden van de vereniging moeten per post tenminste 8 dagen voor de zitting van de gewone en buitengewone algemene vergadering worden opgeroepen. De oproeping wordt namens de raad van bestuur, door de voorzitter of door ieder ander bestuurslid ondertekend. Zij bevatten de agenda. De vergadering kan enkel beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld staan. Elk voorstel, ondertekend door een aantal leden gelijk aan een twintigste van de laatste jaarlijkse lijst en dat veertien dagen vóór de datum van de zitting tot de raad van bestuur gericht wordt, moet op de agenda geplaatst worden.

Ieder vast lid heeft stemrecht en beschikt dus over één stem, wanneer hij in orde is met zijn bedrage en wanneer er geen morele bezwaren zijn. De in Artikel 9 voorziene toepassingen kunnen hier voorafgaandelijk worden bepaald. Bij de beslissingen in de raad van bestuur waar een gewone meerderheid van stemmen volstaat en elk lid slechts over één stem beschikt, is bij gelijkheid van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend. De raad van bestuur moet voor beslissingen steeds voor de helft aanwezig zijn.

Artikel 15. De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een door de mandaatgever ondertekende volmacht, die bij het openen van de zitting aan de voorzitter overhandigd wordt.

Artikel 16. Niemand kan meer dan twee leden vertegenwoordigen.

Artikel 17. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur en bij afwezigheid door de ondervoorzitter of een lid van de raad van bestuur, daartoe uitdrukkelijk door deze laatste aangeduid.

Artikel 18. Behoudens de gevallen voorzien door de wet of bij de statuten is de algemene vergadering geldig samengebracht ongeacht het aantal aanwezige leden. In geval van statutenwijziging kan de algemene vergadering slechts geldig over de wijzigingen beraadslagen indien het doel ervan in de oproepbrief vermeld werd en indien tweederden van de leden aanwezig zijn. Elk voorstel tot statutenwijziging moet schriftelijk gedaan worden door tenminste twintig procent van de leden die dit steunen, tenzij het voorstel uitgaat van de raad van bestuur.

Artikel 19. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging slechts uitspreken indien twee derden van de leden aanwezig zijn. Zo aan deze voorwaarde niet voldaan is, zal een tweede algemene vergadering kunnen opgeroepen worden ten vroegste 16 dagen na de eerste algemene vergadering, die geldig zal kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden. Geen enkele beslissing zal genomen worden tenzij zij goedgekeurd wordt door tenminste twee derde van de aanwezige leden.

Artikel 20. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in het notulenboek en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De afschriften en de uittreksels  van de beraadslagingen van de vergaderingen, die aan de leden of aan derden dienen afgeleverd te worden, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Titel 4 – Bestuur en toezicht

Artikel 21. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een vierde der leden, gekozen onder de leden en verkozen door de leden van de vereniging in de algemene vergadering verenigd. Het mandaat van de bestuurders geld voor twee jaar. De raad van bestuur is om het jaar herkiesbaar voor de helft. De orde van uittreding wordt voor de eerste maal bij lottrekking bepaald. De uittreders zijn herkiesbaar. Dit mandaat neemt aanvang op heden. Nieuwe kandidaten moeten minstens één jaar vast lid zijn van de vereniging. Bij eventuele vroegtijdige ontslagname van een lid van de raad van bestuur wordt onmiddellijk in zijn vervanging voorzien door de plaatsvervangers die in de algemene vergadering werden aangeduid. De bestuursfuncties worden steeds binnen de raad van bestuur verdeeld.

De erevoorzitter door de algemene vergadering aangeduid krijgt een onbeperkt mandaat en beschikt in de raad van bestuur over stemrecht. Ieder mandaat kan een einde nemen door overlijden, ontslag, afzetting, uitsluiting of wettig beletsel.

Artikel 22. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een uitvoerend comité, bestaande uit zeven personen, die de beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren en de vergaderingen voorbereiden. Onder deze personen verkiest men in de raad van bestuur: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en drie commissarissen.

Artikel 23. De raad van bestuur vergadert telkens de belangen van de vereniging dit vereisen en tenminste één maal per maand op bijeenroeping door de voorzitter of tot een daartoe door het uitvoeren comité aangeduide persoon. De oproepingsbrieven vermelden de agenda en de plaats van de bijeenkomst.

Artikel 24. De vergaderingen van de raad van bestuur worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid van deze laatste, door de ondervoorzitter of een bestuurder daarvoor door de raad van bestuur aangeduid.

De raad kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van de raad van bestuur beschikt over één stem. De beslissingen worden getroffen bij volstrekte meerderheid der stemmen, bij gelijkheid is de stem van de voorzitter doorslaggevend en bij staking wordt het voorstel verworpen. Onder voorzitter wordt verstaan degene aan wie de leiding van de vergadering werd opgedragen.

Artikel 25. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen die in een bijzonder register opgetekend worden en die op de maatschappelijke zetel berust. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de zitting. De afschriften of de uittreksels van de beraadslagingen van de raad, aan de leden of aan derden afgeleverd, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 26. De raad van bestuur beschikt voor het bestuur en het behartigen van de zaken van de vereniging en voor het verwezenlijken van haar doel, over de meest uitgebreide machten.

Alles wat niet door de statuten of door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden wordt, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij kan onder meer alle contracten afsluiten, alle voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel nodige roerende goederen evenals onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, in huur nemen of geven, alle betalingen doen en ontvangen, alle bewaargevingen doen en ontvangen, alle legaten subsidies en toelagen, roerende en onroerende schenkingen, handgiften aanvaarden en ontvangen, alle leningen afsluiten, handlichting geven, de schrapping toestaan van alle bevoorrechte hypothecaire inschrijvingen, ambtshalve of andere, van overschrijven beslag, aan alle voorrechten en werkelijke rechten met of zonder vaststelling van betaling verzaken, tot vergelijk komen, compromissen afsluiten, het personeel benoemen en afzetten, de bezoldigingen vastleggen, het bedrag bepalen van de jaarlijkse bijdrage in uitvoering van Artikel 6, dit alles zonder tegenover derden en beraadslaging van de vereniging of een welkdanige bijzondere machtiging te moeten bewijzen; voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend.

De raad van bestuur is ook belast met het uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering, onveranderd wat bij Artikel 11 is voorzien.

Artikel 27. De gerechtelijke vorderingen zowel als de eiser dan als de verweerder worden voor alle rechtscolleges namens de vereniging ingeleid of vervolgd op benaarstiging van de ieder hiertoe door de raad van bestuur aangewezen persoon.

Artikel 28. De raad van bestuur kan zijn machten geheel of gedeeltelijk aan één of verscheidene van zijn leden overdragen: bijvoorbeeld aan het uitvoerend comité, een activiteiten comité, een verzoeningscomité, een technisch comité, een skicomité, en de bevoegdheden vastleggen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 29. Alle akten die de vereniging binden, buiten deze van dagelijks bestuur, worden, behoudens speciale machtiging van de raad van bestuur, ondertekend door twee leden van de raad van bestuur, onder wie de voorzitter of de secretaris die daarvoor tegenover derden geen voorafgaande beraadslagingen van de raad van bestuur moeten bewijzen.

Artikel 30. De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur, met inbegrip van het gebruik van de maatschappelijke handtekening voor dit bestuur vereist, aan de secretaris of aan ieder ander lid van de raad van bestuur overdragen.

Artikel 31. Elk jaar zal de raad van bestuur ertoe gehouden zijn vóór dertig september de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven tijdens het afgelopen dienstjaar verricht, en de begroting der ontvangsten en uitgaven voor het volgende dienstjaar, aan de goedkeuring van de algemene vergadering der leden voorleggen.

Artikel 32. De verrichtingen en de boekhouding van de vereniging worden gecontroleerd door een college van commissarissen, bestaande uit twee leden gekozen door en onder de leden van de algemene vergadering, voor een termijn van twee jaar. Het college van commissarissen wordt om het jaar voor de helft herkozen. De orde van uittreding wordt de eerste maal bij lottrekking bepaald. De uittredende commissaris is steeds herkiesbaar. De commissarissen beschikken individueel over een zeer uitgebreid recht van toezicht. Zij kunnen ter plaatse alle documenten en boeken van de vereniging nazien zo dikwijls als zij dit nodig achten. Zij hebben altijd toegang tot de kantoren van de vereniging. Zij zullen elk jaar verslag uitbrengen bij de algemene vergadering en alle voorstellen doen die zij nuttig achten.

Artikel 33. Het college van commissarissen zal het recht hebben de algemene vergadering in buitengewone zitting bijeen te roepen, indien het vaststelt dat de raad van bestuur afwijkt van het doel van de vereniging en van de beslissingen die door de algemene vergadering genomen werden. In dit geval zal elke beslissing door de bestuurders getroffen, opgeschort worden tot op het ogenblik dat de vergadering zal beslist hebben.

Artikel 34. De beslissingen van het college van commissarissen zullen opgetekend worden in een notulenboek.

Artikel 35. De bestuurders en de commissarissen gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 36. In principe zijn de ambten van bestuurder en commissaris kosteloos en kunnen zij enkel aanspraak maken op de terugbetaling van hun reiskosten. De raad van bestuur kan nochtans iedere bestuurder die met een opdracht belast wordt vergoeden.

Artikel 37. Het maatschappelijke dienstjaar begint op 1 januari van het jaar.

Artikel 38. De raad van bestuur is ertoe gehouden elk jaar de rekening van het voorbije jaar en de begroting voor het lopende dienstjaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen. Deze rekening en deze begroting zullen gedurende veertien dagen vóór de algemene vergadering, voor onderzoek door de leden van de vereniging, op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.  De vergadering beraadslaagt over de rekeningen en de begroting en beslist over het gebruik van het batig saldo der rekeningen. De aanvaarding van de rekeningen geldt als ontlasting voor de bestuurders.

Titel 5 – Ontbinding en vereffening

Artikel 39. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering de vereffenaars en bepaalt hun machten.

Artikel 40. In alle gevallen van ontbinding, op welk ogenblik en om welke reden ook, zullen de goederen van de vereniging, na aanzuivering van het passief, overgemaakt worden aan één of meerdere instellingen die een gelijkaardig doel nastreven.

Artikel 41. Alles wat niet bij onderhavige statuten vermeld of voorzien is, zal geregeld worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002, houdende toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk.

Artikel 42. Het privé-clublokaal is gelegen op de clubboot Ellesvee, die gemeerd ligt op het einde van de Hoge Laeckendreef, te Drongen.

Het is geopend tijdens de weekends en is enkel toegankelijk voor leden van de vereniging.