Steigerregelement

//Steigerregelement
Steigerregelement 2023-05-17T14:25:07+02:00

Steigerreglement Kon. LSV-Gent vzw

Enkel definitief aanvaarde werkende leden kunnen een steiger huren.

1° Ligplaatsen worden toegewezen voor een duurtijd van 1 jaar, maar automatisch verlengd indien het lid aan minstens 1 werkdag en aan 2 club-activiteiten (tussen maart en september) deelneemt.

2°  Toewijzing van de ligplaatsen gebeurt in de maand februari.

3°  Na ontvangst van kandidaturen voor het huren van een steiger zal het voltallige bestuur in geheime stemming de vrijgekomen plaatsen toewijzen.

4°  Steigerhuurders worden verzocht in overeenkomst met hun buur de dwarssteiger te reinigen.

5°  Bij zwaardere herstellingen wordt het technisch comité geraadpleegd.

6°  Bij bootverkoop mag men zeker zijn ligplaats niet mee doorverhuren. In dit geval komt de steiger ter beschikking van de havenmeester.

7°  Steigerhuurders mogen hun ligplaats NIET onderverhuren.

8°  Een werkend lid heeft volgens het reglement het recht om één jaar zonder boot varend lid te blijven en dit betekent ook dat hij zijn steigerrecht nog één jaar behoudt.

9°  Bij aankoop van een andere boot dient er rekening gehouden te worden met de grootte van de toegewezen aanlegplaats. Een grotere boot geeft niet automatisch recht op een grotere ligplaats. De club kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

10° Steigerhuurders die het bedrag van hun steigerhuur samen met hun lidgeld niet hebben voldaan op de uiterste betalingsdatum, vermeld op hun factuur, zullen hun steigerrecht verliezen en een nieuwe aanvraag voor een ligplaats moeten indienen, waarbij bovenvermelde procedure (art. 1, 2 & 3) gevolgd wordt.

11° Bezoekers betalen 8€ per dag liggeld en 1€ per persoon voor het gebruik van sanitair (inclusief douche)

12° Werkende leden die niet over een vaste ligplaats beschikken betalen vanaf de tweede dag 4€ per dag liggeld (eerste dag is GRATIS) en dit ongeacht de ligplaats. De maximum termijn is beperkt tot 1 maand.

13° De ligplaatsen van de steigerhuurders die vooraf te kennen geven dat ze een gans seizoen niet zullen varen worden opnieuw toegewezen volgens de normale procedure (art. 3), maar beperkt tot één seizoen. De nieuwe huurder betaalt dan de ligplaats.

14° Enkel de dienstdoende havenmeester of een bestuurslid kan een tijdelijke ligplaats toewijzen. 15° 15° Indien een steigerhuurder zijn boot een week of langer niet op zijn ligplaats legt, dan dient

hij dit te melden via een e-mail naar info@lsvgent.be of een telefoontje naar het secretariaat. Als wordt vastgesteld dat een aanlegplaats langer dan een week niet werd gebruikt, dan kan deze plaats tijdelijk worden toegewezen aan een ander lid.

Dit reglement werd opgesteld met als doel:

  • Een eerlijke verdeling van de door de LSV ter beschikking gestelde aanlegplaatsen.
  • Een optimale benutting van de ligplaatsen.
  • Elk aanvaard werkend lid dezelfde kansen te bieden op een ligplaats.
  • Duidelijkheid te scheppen over kosten en termijn voor tijdelijk gebruik van een ligplaats.